2013, സെപ്റ്റംബർ 25, ബുധനാഴ്‌ച

****************************** 
 http://books.google.co.in/books?id=jBOh24IJ9t8C&pg=PA343&lpg=PA343&dq=de-sanskritization&source=bl&ots=2_Ly4roI4y&sig=H-laWt6s5mX-tvjv3mH2lfU_Zss&hl=en&sa=X&ei=q3GeU6ygBdO7uASrq4CgDA&ved=0CCYQ6AEwAQ#v=onepage&q=de-sanskritization&f=false

 
അയ്യായിരംകൊല്ലങ്ങള്‍ക്കുമേല്‍പഴക്കമുള്ളതുംന്യൂഡെല്‍ഹി റയില്‍വേസ്റേഷനുതൊട്ടുമുന്നിലായിനിലകൊ
ള്ളുന്നതുമായപടുകൂട്റ്റന്‍ പ്രാചീനവിശ്വകര്‍മ്മമന്ദിര്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നവിശ്വകര്‍മ്മക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ ചുറ്റിനും
പെട്ടിക്കടകളുംമറ്റും വന്നുനിറഞ്ഞ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ളകവാടം ഒരുഗുഹാമുഖംപോലെ ചുരുങ്ങിപ്പോയതുപോലുംചോദ്യംചെയ്യുവാന്‍കഴിവി
ല്ലാത്ത വിശ്വകര്‍മ്മജര്‍ സ്വയം ബ്രാഹ്മണത്വം ഭാവിച്ചു
നടന്നിട്ടെന്തുകാര്യമെന്ന്ആലോചിക്കേണ്ടസമയം അതി
ക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.പട്ടികജാതി-വര്‍ഗ്ഗങ്ങളുടെ പിന്നില്‍ വല്ലരക്ഷയുമുണ്ടൊഎന്നുംചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്.
****************************** 
വിശ്വകര്‍മമയാത്ഥാര്‍ത്യംവിളിച്ചോതുന്നഫോട്ടോകള്‍
 

  
  ഇപ്പോള്വിശ്വകര്മ്മജര്എന്ന് സര്ക്കാര്രേഖകളിലുംമറ്റുംകാണുന്ന തമിഴ്പാരമ്പര്യക്കാരായ മുന്കാലകമ്മാളന്മാരുടെ ദയനീയാവസ്ഥ വിളിച്ചോതുന്ന ഫോട്ടോചിത്രങ്ങള്‍.  50-100 വര്ഷങ്ങള്മുന്പ് വരെ ക്ഉമാരപ്രായക്കാരുടെ പോലും മാറുമറക്കുവാന്അനുവദിച്ചിരുന്നി
ല്ലാത്തത്രക്രൂരതകളാണ് ഇപ്പോള്ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തംനാടെന്ന് വിദേശങ്ങളിലുള്പ്പെടെ  ഇവിടത്തെ ഭരണകൂടങ്ങള്വീമ്പിളക്കിവരുന്നതെന്നകാര്യം ഓര്ക്കുക. കാശിനു വേണ്ടി ഏതുപണിയും ഏറ്റെടുക്കുവാന്‍ തയ്യാറുള്ള ഒരുസമുദായമായി വിശ്വ്വകര്‍മ്മജര്‍ അധപ്പതിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മക്കളെവില്‍ക്കുന്ന അമ്മമാരും അമ്മമാരെയും മറ്റും വില്‍ക്കുന്നമക്കളും ഒറ്റക്കും കൂട്ടായുമുള്ള അത്മഹത്യകളും വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുവാന്‍ കഴിയുന്നത്.

Lokayukta Kerala 
വിശ്വകര്‍മ്മപാരമ്പര്യം 
അഖിലകേരളവിശ്വകര്‍മ്മമഹാസഭ 
നാടാര്‍സമുദായം
L.K.Ananthakrishna Iyer I
L.K.Ananthakrishna Iyer II
CochinTribes and Castes Vol. I 
Dr.P.R.G.Mathur
History-Articles 
കേരളചരിത്രം
First-backwardClassesCommission at CentralGovtLevel
TravancoreLawJournel 
KPSC-Facts
KPSC-Strength 
..................................
History
There was a Public Service Commissioner in the erstwhile Travancore state whose duty was to select candidates for direct recruitment to various categories of posts under the Government. G.D. Nokes was appointed as the first Public Service Commissioner on 14th June, 1936. The Office of the Public Service Commissioner, Travancore continued to function till the integration of Travancore and Cochin States.
In Cochin there was a Staff Selection Board constituted in 1936 to select candidates for initial recruitment to lower posts. In 1947 a three member Cochin Public Service Commission was constituted under an Act of the State Legislature.
..............................................................
Reservation in Services-Sandeep Mukherji 
Prof P R G Mathur Anthropologist 
...............................................
ഡോ:ശങ്കരങ്കമ്മിഷനെനിശിതമായിവിമര്‍ശിച്ചുകൊണ്‍ട് കര്‍മ്മയുഗം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വാര്‍ത്ത

 
ശ്രീ മാഞ്ഞൂര്‍ഗോപാലന്‍ രചിച്ചിച്ചകേരളവിശ്വകര്‍മ്മ
സമുദായസംവരണചരിത്രം. ഈ വിഷയം കൂടുതല്‍ പ
ഠനവിധേയമാക്കുവാന്‍ ഈ ലേഖനം ഉപരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു.
അഖിലഭാരതീയവിശ്വകര്‍മ്മമഹാസഭ (ABVM) യുടെ തെക്കന്‍ മേഖല ആസ്ഥാനമേല്‍വിലസം വ്യക്തക്കുന്നരേഖ
കമ്മാളന്‍
മതപരിവര്‍ത്തനം 
History of India 
Brief Notes on History 
നെഹ്രുകുടുംബരഹസ്യം I
നെഹ്റുകുടുംബരഹസ്യം II 
ഇതില്‍നിന്നുകിട്ടുന്നവിവരങ്ങളള്‍ അപഗ്രഥിച്ച്പഠിക്കു
കയാണെങ്കില്‍ നെഹ്രു എന്നൊരുകുലനാമം ലോക
ത്തൊരിടത്തും ഈ മോട്ടിലാലിന്‍റെ പിതാവും മുസല്‍ മാനുമായിരുന്ന ഘിയസ്സുദീന്‍ഘാസിയെന്ന ഗംഗാധര്‍
നെഹ്രുവിനുമുന്‍പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലയെന്നും തോട്ടിന്‍ ക
രയില്‍താമസിച്ചിരുന്നവര്‍ എന്ന് സൂചനയുള്ള നെഹ്ര്‍ എന്നവാക്കില്‍നിന്നുമാണ് ഈ നെഹ്രു എന്നവാക്കുല്‍ഭ
വിച്ചതെന്നുംമനസ്സിലാക്കാം.ചുരുക്കത്തില്‍ ഒരുഹിന്ദുരാ
ജ്യമെന്നവകാശപ്പെടുന്നഇന്‍ഡ്യയുടെഭരണം ഇപ്പോഴും
മുകള്‍ചക്രവര്‍ത്തിമാരുടെ അവശിഷ്ടമായ നെഹ്റു കുടും
ബക്കാര്‍തന്നെയാണ് നിയന്ത്രിച്ചുവരുന്നതെന്ന്മനസ്സി
ലാക്കാം.ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ഹിന്ദുക്കള്‍ക്കാകമാനവും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഹിന്ദുവിഭാഗമായ വിശ്വകര്‍മ്മജര്‍ക്കും
ഇവിടെ രക്ഷപ്പെടുവാന്‍കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല.ഈ രഹസ്യം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ മൂടിവയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തുവരു
ന്നതെന്നും, ഈ ലേഖനത്തില്‍ പരാമര്‍ശമുള്ളത് ശ്രദ്ധി
ക്കുക. പഴയവീഞ്ഞ്പുതിയകുപ്പിയില്‍എന്നൊരുവ്യത്യാ
സംമാത്രമാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഗംഗാധറുംകുടുംബവുംഒരി
ക്കല്‍ ആഗ്രയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോള്‍ ബ്രി
ട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാര്‍തടഞ്ഞുനിറുത്തിചോദ്യംചെയ്തപ്പോള്‍
ഞങ്ങള്‍ കാഷ്മീരില്‍നിന്നുംവന്ന പണ്ഡിറ്റുകളെന്ന് പറ
ഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായി എന്ന് ഈവെബ് വിലാസ
ത്തില്‍പരാമര്‍ശമുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇങ്ങിനെയാണ് 
ഈ നെഹ്രുകുടുംബത്തിന് ഒരുഭാരതീയപരിവേഷംഉണ്‍
ടായിവന്നത്.ഈ പണ്ഡിറ്റുകള്‍ യത്ഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍വിശ്വ
കര്‍മ്മപാരമ്പര്യത്തില്‍പ്പെട്ടസാരസ്വതബ്രാഹ്മണരാകുന്നു.
City Kotwal was an important post like today’s Commissioner of Police. It appears from Mughal records that there was no Hindu Kotwal employed. It was extremely unlikely for a Hindu to be hired for that post. Compulsorily only Mohammedans of foreign ancestry were hired for such important posts.
..........................................................................................................................................
Jawaharlal Nehru's second sister Krishna Hutheesing also mentions in her memoirs that her grandfather was the city Kotwal of Delhi prior to 1857’s uprising when Bahadur Shah Zafar was still the sultan of Delhi. Jawaharlal Nehru, in his autobiography, states that he have seen a picture of his grandfather which portrays him like a Mughal nobleman. In that picture it appears that he was having long & very thick beard, wearing a Muslim cap and was having two swords in his hands. Jawaharlal Nehru also states in his autobiography that on their way to Agra (a seat of Mughal influence) from Delhi, the members of his grand father’s family were detained by the British. The reason for the detention was their Mughal features. They however pleaded that they were Kashmiri Pandits and thus got away. The Urdu literature of the 19th century, especially the works of Khwaja Hasan Nizami, are full of the miseries that the Mughals and Mohammedans have to face then. They also describe how Mughals escaped to other cities to save their lives. In all probability, Jawahar Nehru's Mughal grandfather and his family were among them.
 ~*~*~*~*~*~
Jawaharlal Nehru was a person that India adores. He was undoubtedly a very sound politician and a gifted individual. But, the Government of India has not built a memorial of Jawaharlal Nehru at his birth place 77 Mirganj in Allahabad, because it is a brothel. The entire locality is a well known red light area since long. It has not become a brothel recently, but it has been a brothel even before Jawaharlal Nehru’s birth. A portion of the same house was sold by his father Motilal Nehru to a prostitute named Lali Jaan and it came to be known as “Imambada”. If you have some doubt, you may visit the place. Several dependable sources and also encyclopedia.com & Wikipedia say this. Motilal Nehru along with his family, later shifted to Anand Bhawan. Remember that Anand Bhawan is Jawaharlal Nehru’s ancestral house and not his birth place.
M. O. Mathai of Indian Civil Service served as the Private Secretary to Prime Minister Jawaharlal Nehru. Mathai has written a book “Reminiscences of the Nehru Age” (ISBN-13: 9780706906219).In the book Mathai reveals that there was intense love affair between Jawaharlal Nehru and Edwina Mountbatten (wife of the last Viceroy to India, Louis Mountbatten). The romance was a source of great embarrassment for Indira Gandhi, who used to seek Maulana Abul Kalam Azad’s help in persuading her father to be little discreet about their relationship. .................   
Nehru with lady Mountbatten.........................................
 नहर=canal(channel),ഒളിച്ചുപാര്‍ക്കുവാന്‍പറ്റിയസ്ഥലം
kalabhras(കളഭ്രന്‍മാര്‍)
 "...........Adishankaracharya, who had vowed to finish Jains and Buddhists and converted millions of Jains and Buddhists into Hinduism, converted many Jain temples all over India into Hindu temples and put Jain religious literature on fire was killed by two Jain monks............." 
ജൈന,ബുദ്ധമതക്കാരെകൊന്നവസാനിപ്പിക്കുകയെന്ന
ദൃഢപ്രതിജ്ഞയിലായിരുന്ന ആദിശങ്കരനെ കൊലചെ
യ്തത് ഈ കളഭ്രഭരണകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ജൈന
സന്യാസിമാരായിരുന്നു എന്നവിവരം ഈ വെബ് വി ലാസത്തില്‍ ലഭ്യമാണ്. ഇക്കാരണത്താലായിരിക്കാം 
ഇക്കാര്യം മൂടിവയ്ക്കുവാന്‍ അക്കാലങ്ങളിലെ ചരിത്രം എ
ഴുതിവയ്ക്കുവാന്‍ പില്‍ക്കാല ബ്രാഹ്മണമേധാവികള്‍ തയ്യാ
റാകാത്തതെന്ന്ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.അന്ന് തമിഴ് നാടിന്‍റെഭാഗമായിരുന്ന തൃശ്ശൂര്‍വടക്കുംനാഥക്ഷേത്ര
നടയിലായിരുന്നു ഇത് സംഭവിച്ചതെന്നും ജൈ
നസാഹിത്യങ്ങളില്‍ പരാമര്‍ശമുണ്ട്.


 ഇന്നു നാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജാതിമത ഉച്ച-നീചത്വങ്ങള്‍ അടിച്ചേല്‍പിച്ചത് ആദിശങ്കരനായിരുന്നു എന്നുതെളിയിക്കുന്ന ചരിത്രരേഖ മുഹമ്മദ്നബിയുടെകാലത്തുതന്നെകേരളത്തില്‍ മതം മാറ്റം അന്നത്തെഭരണാധികാരിആയിരുന്ന ചേരമാന്‍ പെരുമാള്‍തന്നെ തുടങ്ങിവച്ചുഎന്നാണ് എഴുത്തച്ഛന്‍റെ കേരളനാടകം എന്നകൃതിയെ ആസ്പദമാക്കി ഡോ:ഹെര്‍മന്‍ഗുണ്ടര്ട്ട് രചിച്ച ഈ അമൂല്യ ചരിത്രരേഖയില്‍നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത്.ഈ പുസ്തകത്തെപ്പറ്റികൂടുതല്‍ അറിയുവാന്‍:
എന്ന വിലാസം സന്ദര്‍ശിക്കുക.

..................................................................................................................................................

വശങ്ങള്‍(1)-(4) 
14-12-1957 ല്‍ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായ  ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴായിരുന്നു വിശ്വകര്‍മ്മജരുടെ  6 % സംവരണം ഗണ്യമായി വെ
ട്ടിക്കുറച്ചതെന്നും കത്തോലിക്കാആചാരിമാരെ സംവ
രണത്തില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതെന്നും ഈ വശം
പരിശോധിച്ചാല്‍ മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാല്‍  തിരുവിതാംകൂര്‍ഭാഗങ്ങളില്‍ മാത്രം വന്‍തോതില്‍അതീവരഹസ്യമായിസംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരു
ന്ന തമിഴ് തട്ടാന്‍മാരുടെ കൃസ്തുമതപ്രവേശനങ്ങള്‍ അദ്ദേ
ഹത്തിന്‍റെ ശ്രദ്ധയില്‍വന്നപ്പോഴുണ്ടായകോപത്തിന്‍
റെഫലമായിട്ടാണിതുണ്ടായതെന്നുള്ളതിരിച്ചറിവ് അന്നിരുന്നസഭാനേതൃത്വങ്ങള്‍ക്കി
ല്ലാതെപോയതിനാലാണ് വിശ്വകര്‍മ്മമഹാസഭപിളര്‍
ന്നതും ഒരുവിഭാഗം പ്രതിസഷേധസൂചകമായികോണ്‍ഗ്
രസ്സിന്‍റെ പിന്നാലെപോയി വി.എസ്സ്.എസ്സ്  ഉണ്ടാ
ക്കിയതും എന്ന് കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തിനേറെ ഈ ലേഖകനുപോലും ഇത്തരം ഹീനകൃത്യങ്ങളെപ്പറ്റിചിന്തിക്കുവാന്‍ ഇപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം.
ഇക്കാര്യം കൂടുടല്‍ വിശദമായി പരിശോധിച്ചാല്‍ ഈ തമിഴ്തട്ടാന്‍മാരാണ് ഇന്ന് മലയാളവിശ്വകര്‍മ്മജരുടെ ഇടയിലെ സര്‍വ ഭിന്നിപ്പുകള്‍ക്കും നഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും കാരണക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. കൊച്ചി,മലബാര്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇത്തരം നയവഞ്ചകര്‍ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ ഒരുമലബാറുകാരനായ നമ്പൂതിരി
പ്പാടിന്‍റെ ഭാവനക്കപ്പുറമാണ്  ഇവിടെകാര്യങ്ങള്‍ എന്നുമനസ്സിലായിവന്നാപ്പോഴുണ്ടായകോപംകൊണ്‍ടാ
ണ് അദ്ദേഹംഇത്തരമൊരു കടുംകൈ പ്രയോഗിച്ചതെ
ന്നും അതിന് അദ്ദേഹത്തെകുറ്റംപറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെ
ന്നും ഇതിന്‍റെ ഉത്തരവാദികള്‍ നമ്മുടെകൂട്ടരുടെ വിവേ
കശൂന്യമായ പ്രവൃത്തികളാണെന്നും ഇനിയെങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൂടുതല്‍ സമുദായ-കുലദ്രോഹനടപടി
കളില്‍നിന്നും പിന്‍മാറേണ്ടതാണെന്ന് അഹ്വാനിക്കുവാന്‍കൂടി ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നു.
വശങ്ങള്‍(28)-(29)  
 

അവസാനവശം -31
 

09-12-2009 ല്‍ ബഹു:കേരളഹൈക്കോടതിപുറപ്പെ
ടുവിച്ച ഈ വിധിന്യായം ബഹു: കേരള സംസ്ഥാന ചീ
ഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തതായിക്കാണുന്നു.
എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഭാഗത്തു
നിന്നും എന്‍ത് മേല്‍നടപടികളാണുണ്ടായിട്ടുള്ള
തെന്നറിയുവാന്‍കഴിയുന്നില്ല 
(1)  
രാജ്യംഭരിച്ചിരുന്ന ചേരമാന്പെരുമാള്പോലും മുഹമ്മദ്നബിയുടെകാലത്തുതന്ന ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ച് ഒളിച്ചൊരുകള്ളനെപ്പോലെമാതൃകകാട്ടി മക്കക്കു്പോവുകയും കൊടുങ്ങല്ലൂരില്പള്ളി സ്ഥാപിക്കുവാന്അനുവാദംനല്കുകയും മറ്റുമുണ്ടായസാഹചര്യം നിലല്ക്കുമ്പോള്കേരളത്തില് കത്തോലിക്കാആചാരിമാരെന്നും കത്തോലിക്കാകൊങ്ങിണികളെന്നുംമറ്റും പലപേരില്വിശ്വകര്മ്മമജര്നൂറ്റാണ്ടുകള് ക്കുമുന്പ്തന്നെ കൃസ്തു-ഇസ്ലാം മതങ്ങളിലേക്കുംമറ്റും മാറിപ്പോവുകയും എന്നിട്ട് അത്തരംകള്ളന്‍ മാരുടെരുടെസംഘങ്ങള്പോലും രജിസ്റ്റര്ചെയ്തുകൊടുക്കുന്ന സര്ക്കാര്നടപടികള്നിലനില്ക്കുന്ന ഈരാജ്യത്ത് ജതി-മതങ്ങളുടെപേരില്എന്ത്ഗുണമാണുസര്ക്കാരില്നിന്നും ഉണ്ടാവാനിരിക്കുന്നതെന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതെയുള്ളു. ഇത്തരംറജിസ്റ്ററ്നമ്പറുകള്ഉപയോഗിച്ചാണ് സര്ക്കാരിന്റെതന്നെ പിന്ബലത്താല്ഒരുസര്ക്കാ ര്സ്ഥാപനമായ പിന്നോക്കസമുദായകമ്മിഷനിലൂടെ വിശ്വകര്മ്മജരുടെതുശ്ചമായസംവരണആനുകൂല്യങ്ങള് പോലും തട്ടിയെടുക്കുവാന് പുറംജാതിക്കാര്ശ്രമിച്ചുവരുന്നതെന്ന്മനസ്സിലാക്കുക.ഇത്തരമൊരുസ്ഥിതിവിശേഷം രാജ്യത്ത് നിലനില്ക്കുമ്പോള്ഏതു ജാതി-മത വിഭാഗവിശ്വകര്മ്മജരെപ്പറ്റിയാണ് കമ്മിഷന്പഠനവിധേയമാക്കുവാന്ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ലാത്തതിനാല് കമ്മിഷന്റെ പേര് വിശ്വകര്മ്മഹിന്ദുകമ്മിഷന് എന്ന് പുനര്നാമകരണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷംമതി പഠനം.
(2)
 14-12-1957 ല് ഒരു ബ്രാഹ്മണനായ  .എം.എസ്. നമ്പൂ തിരിപ്പാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴായിരുന്നു വിശ്വക ര്മ്മജരുടെ  6 % സംവരണം ഗണ്യമായി വെട്ടിക്കുറച്ചതെ ന്നും കത്തോലിക്കാആചാരിമാരെ സംവരണത്തില്നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതെന്നും രേഖയില്‍നിന്നുംമനസ്സിലാക്കാം. എന്നാല്‍ തിരുവിതാംകൂറില്‍ തിരുവനന്തപുരം നരത്തിലും ആലപ്പുഴപ്പട്ടണത്തിലും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലും മാത്രം വന്തോതില്അതീവരഹസ്യമായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്വര്‍ണ്ണപ്പണിക്കാരായ തമിഴ് തട്ടാന്മാരുടെ കൃസ്തുമതപ്രവേശനങ്ങള്അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയില്വന്നപ്പോഴുണ്ടായ വികാരവി ക്ഷോപങ്ങളുടെ ഫ ലമായിട്ടാണിതുണ്ടായതെന്നുള്ളതിരിച്ചറിവ് അന്നിരുന്നസഭാനേതൃത്വങ്ങള്ക്കില്ലാതെപോയതി നാലാണ് വിശ്വകര്മ്മമഹാസഭ പിളര്ന്നതും ഒരുവിഭാഗം പ്രതിസഷേധസൂചകമായി കോണ്ഗ്രസ്സിന്റെ പിന്നാലെ പോയി വി.എസ്സ്.എസ്സ്  ഉ ണ്ടാക്കിയതും എന്ന് കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തിനേറെ ലേഖകനുപോലും ഇത്തരം ഹീനകൃത്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍ രക്തസ്സമ്മര്‍ദ്ദം വര്‍ദ്ധിക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യം കൂടുടല്വിശദമായിപരിശോധിച്ചാല്വിശ്വകര്‍മ്മശ രീരത്തിലെ ക്യാന്‍സര്‍ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ തമിഴ്തട്ടാന്മാരാണിന്ന് മലയാളവിശ്വകര്മ്മജരുടെ ഇടയിലെ സര്ഭിന്നിപ്പുകള്ക്കും നാശനഷ്ടങ്ങള്ക്കും കാരണക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. തമിഴ്തട്ടാന്‍ മാരുടെ (കമ്മാളരുടെ) വിവരക്കേടുകള്‍ക്ക് മലയാളകമ്മാളര്‍പിഴമൂളുക എന്ന ഏര്‍പ്പാട് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട കാലംകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കൊച്ചി,മലബാര്ഭാഗങ്ങളില്ഇത്തരം നയവഞ്ചകര്ഇല്ലാത്തതിനാല് ഒരുമലബാറ്ബ്രാഹ്മണനായനമ്പൂതിരി പ്പാടിന് താങ്ങാവുന്നതിനപ്പുറം ഇവിടെ തിരുവി താംകൂര്‍വിശ്വകര്‍മ്മജരില്‍ വഷളന്‍മാരുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായിവന്നാപ്പോഴുണ്ടായകോപംകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരമൊരു കടുംകൈ പ്രയോഗിച്ചതെന്നും അതിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റംപറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും ഇത് നമ്മുടെ കൂട്ടരുടെ വിവേകശൂന്യമായ നയസമീപനങ്ങള്‍കൊണ്ടൂണ്ടായതാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൂടുതല്സമുദായ-കുലദ്രോഹനട പടികളില്നിന്നും പിന്മാറേണ്ടതാണെന്ന് അഹ്വാനം മുഴക്കുവാനും ഈ അവസരംവിനിയോഗിക്കുന്നു. 
വിശ്വകര്‍മ്മമതപരിവര്‍ത്തനങ്ങളുടെനേരെ കണ്ണടച്ചിരു
ട്ടാക്കുന്ന സഭാനേതൃത്വങ്ങളുടെ നിസ്സംഗത ചോദ്യംചെ യ്യപ്പെടേണ്ടസമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.


 (3) 
മതംമാറ്റചരിത്രംഇന്‍ഡ്യയൊട്ടെകയുള്ള മതംമാറ്റച
രിത്രംപരിശോധിച്ചാല്‍ മുഹമ്മദ്നബിയുടെകാലത്ത് തന്നെ ചേരമാന്‍പെരുമാള്‍ എന്നകേരളഭരണാധികാ
രിനേരിട്ട് ഇസ്ലാംമതം സ്വീകരിച്ച് മക്കക്കുപോയി
എന്നാണ്കാണുവാന്‍ കഴിയുന്നത്.ഒരുകിഴക്കന്‍രാജ്യ
മായ ഇന്‍ഡ്യന്‍ഉപഭൂഖണ്ഡത്തില്‍പ്പെട്ട കേരളം ഉള്‍
പ്പെട്ടതമിഴകത്തിന്‍റെയും യൂറോപ്യന്‍രാജ്യങ്ങളുടെ യുമിടയിലുള്ള അറബികളാണ് ഇവിടത്തെ സുഗ
ന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുള്‍പ്പെടെയുള്ളവനവിഭവങ്ങള്‍
അന്താരാഷ്ട്രനിലവാരത്തില്‍ വ്യാപാരംനടത്തിവ
ന്നിരുന്നവരെന്നതിനാല്‍ അവര്‍ക്ക് ഇവിടെത്തെഭര
ണാധികാരികളില്‍പോലും വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടാ
യിരുന്നുഎന്നാണ് ഈ ചേരമാന്‍പെരുമാള്‍ചരി
ത്രംസൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മവംശജര്‍ എന്നറിയപ്പെ
ട്ടിരുന്ന ഇക്കാലഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രതിനിധിയായിരുന്ന ഒരുരാജാവുതന്നെ വേലിതന്നെവിളവ്തിന്നുന്നസമീ പനംസ്വീകരിച്ച് ഒരു ഹിന്ദുവിരുദ്ധമതത്തെസ്വീകരി
ക്കുവാന്‍തയാറായതിന്‍റെഫലന്മായിട്ടാണ് ഇവിടെ
അന്നുണ്‍ടായിരുന്ന ജൈന, ബുദ്ധ, ഹിന്ദുക്കളൊ
ന്നടങ്കംഇസ്ലാം, കൃസ്തു മുതലായ അന്യമത
വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറിയതെന്ന് കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരംചിന്തിച്ചാല്‍ ഇന്ന് ഇന്‍ഡ്യഒട്ടാകെകാണുന്നവിശ്വകര്‍മ്മമജരുള്‍പ്പെടെയുള്ള
ഹിന്ദുക്കളുടെമതംമാറ്റത്തിന് തുടക്കംകുറിച്ചത് അന്ന് തമിഴകമെന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്നത്തെ ആന്ധ്ര, കര്‍ണ്ണാടക, തമിഴ്നാട്, കേരളം എന്നീരാജ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പെട്ടദക്ഷിണഇന്‍ഡ്യയിലായിരുന്നു എന്നും, ഇന്നും ഈ സ്ഥിതിതുടരുകയാണെന്നും കണക്കുകളും ഈ ഹിന്ദുക്കളുടെനടപടിദോഷങ്ങളും പരിശോധിച്ചാല്‍ ബോദ്ധ്യമാവുന്നതാണ്. ശ്രീപദ്മനാഭസ്വാമിക്ഷേത്രനടയിലെമേത്തന്‍മണിയുംശബ രിമലയിലെവാവരുസ്വാമിയും കൊടുങ്ങല്ലുരിലെപൂര പ്പാട്ടും മറ്റുംകേരളതമിഴ്നാട്ഭാഗങ്ങളിലെഅറബിസ്വാ ധീനത്തിന്‍റെഫലമായുണ്ടായതാണെന്ന്കരുതേ ണ്‍ടിയിരിക്കുന്നു.
(4)
ഹിന്ദുക്കുഷ്പര്‍വതത്തിന്‍റെഅപ്പുറത്തുള്ളവര്‍ (കിഴക്ക്) എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഉണ്‍ടായിവന്ന ഹിന്ദു എന്നവാക്കില്‍ നിന്നുമാണ്‍ പില്‍ക്കാലത്ത് ഈ ബ്രാഹ്മണര്‍ ഹിന്ദുക്കള്‍ എന്നും അവരുടെ ഭാഷ ഹിന്ദി എന്നും മറ്റും അറിയു വാന്‍ തുടങ്ങിയത്. പില്‍ക്കാലത്തെത്തിച്ചേര്‍ന്ന യൂറോ പ്യന്‍മാര്‍ ഈ വാക്കിനെ അവരുടെഉച്ചാരണസൗകര്യത്തി നായി ഇന്‍ഡ്യ എന്ന് സ്വരവ്യത്യാസം വരുത്തിത്തീ ര്‍ത്തതാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാല്‍ മനസ്സിലാക്കാം.
(5)
ഒരുമതത്തിനുള്ളില്‍ പലജാതിയെന്ന പൊതുതത്വത്തി
ന്ന് വിപരീതമായി ഒരുജാതിക്കുള്ളില്‍ത്തന്നെ രണ്ടു
മതങ്ങള്‍-ഹിന്ദുവും-കൃസ്തുവും നിലനില്‍ക്കുന്നവി
ചിത്രവും അന്തസ്സില്ലാത്തതുമായരീതി ഈ കേരളവി
ശ്വകര്‍മ്മജരില്‍ മാത്രമാണ് കാണുവാന്‍ കഴിയുന്നത്. ഇക്കാരണത്താല്‍ എല്ലാവരാലുംവെറുക്കപ്പെട്ട് വിശ്വ
സിക്കുവാന്‍ കൊള്ളാത്തവരെന്ന് മുദ്രകുത്തി വിട്ടി
രിക്കുന്നവൃത്തികെട്ടകൂട്ടരായ നമുക്ക് സ്വന്തംജാതി
പ്പേര്‍പോലും പുറ ത്തുപറയുവാന്‍ധൈര്യമില്ലാത്തഗ
തികേടാണുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇക്കാര്യം മൂടി വയ്ക്കുവാനാണൊ ഇപ്പോള്‍സദാനേരവുംവിശ്വകര്‍മ്മ
ഭക്തിപാരവശ്യംസദാവിളമ്പിവരുന്നതെന്ന് സംശയി ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശാനുസരണമു
ള്ള പഠനാര്‍ഹവിഷയങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കില്‍പോലും സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശാനുസരണമുള്ള
 പഠനാര്‍ഹവിഷയങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കി ല്‍പോലും വിശദപഠനങ്ങളുടെകൂട്ടത്തില്‍ ഒരുവിശ്വ
കര്മ്മമജനെ മതംമാറ്റത്തിന് വിധേയമാക്കിയാല്‍എത്ര
ഡോളറാണ് പ്രതിഫലമെന്നും ഈ കമ്മിഷന്സ്വയം
ഠിച്ച് ഒരുമുന്‍കരുതലെന്നനിലക്ക് സ്വന്തംകൂട്ടരെഎങ്കി
ലുംഅറിയിക്കാവുന്നതാണ്. വിശ്വകര്‍മ്മജരുടെഇടയി
ലാണ് ഇപ്പോഴുള്ള സാമൂഹ്യസാഹചര്യത്തില്‍ വള
രെ ആപല്‍ക്കരമായ ഈ sanscritisation എന്നറിയപ്പെടു
ന്ന ബ്രാഹ്മണവല്‍ക്കരണവും westernisation എന്നറിയ
പ്പെടുന്ന കൃസ്തുമത പരിവര്‍ത്തനങ്ങളും ധാരാളമാ
യി ഇപ്പോഴും നടന്നുവരുന്നത്. തൊഴിലന്വേഷിച്ച് അ
റേബ്യന്‍-പേര്‍ഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടിയേറുവാ
ന്‍ തുടങ്ങിയ അറുപതുകള്‍ക്കുശേഷം islamisation- നും ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്നു.

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: